På sidorna under denna finns verksamhetsplaneringen och gudstjänstplaneringen!

…men du måste ha lösenordet…

Om du söker efter stöd för gudstjänstplaneringen så finns följande dokument att tillgå:

Checklista för gudstjänstledare

Mall för nattvardsgudstjänst